Dotacje dla konsorcjów eksportowych w ramach rządowego planu wsparcia polskiego eksportu

Dotacje dla konsorcjów eksportowych

Dotacje dla konsorcjów eksportowych stwarzają zachętę do zrzeszania się polskich przedsiębiorców w konsorcja eksportowe

Polska opracowała plan pomocy, który wesprze poczynania polskich eksporterów na rynku międzynarodowym. Ma on formę czterech rozporządzeń przyjętych przez Radę Ministrów z dniem 4 listopada 2014 roku. Przewiduje on wsparcie finansowe dla czterech typów przedsięwzięć, które będą miały korzystny wpływ na działania polskich eksporterów. Sama pomoc będzie mieć charakter pomocy publicznej de minimis.

W obliczu stagnacji  związanej z programami pomocowymi, które miały działać w latach 2014-2020 w oparciu o przyznane Polsce fundusze z unijnego budżetu, plan pomocy dla polskich eksporterów wydaje się być atrakcyjną i jedyną alternatywą. Tym bardziej, że programy unijne na lata 2014-2020, także przewidujące wspieranie eksportu, prawdopodobnie zostaną uruchomione pod koniec roku 2015. Wynika to z pewnych prac proceduralnych na poziomie Komisji Europejskiej.

Polski pakiet pomocy ma postać czterech rozporządzeń, które odnoszą się do takich działań, jak:

 • ubieganie się o certyfikat, który jest wymaganych na rynkach zagranicznych, na które firma zamierza eksportować;
 • na przeprowadzenie pewnej grupy działań, których celem jest tworzenie odpowiedniego otoczenia i kontaktów dla eksportu np. spotkania, konferencje;
 • przeprowadzenie wspólnych działań promocyjnych związanych z oferowanymi towarami, bądź usługami konkretnej branży lub branż pokrewnych;
 • opracowanie materiałów promocyjnych.

Dwa pierwsze z wyżej przytoczonych działań, mających na celu wsparcie polskiego eksportu poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przez pojedynczych przedsiębiorców. Natomiast dwa kolejne z wymienionych wyżej przedsięwzięć, dotyczą grup przedsiębiorców realizujących dany projekt, który ma na celu rozwój eksportu. Tymi grupami przedsiębiorców są konsorcja eksportowe, które do tej pory nie były doceniane przez wdrażanie działań wspomagających ze strony polskich władz. Teraz to powoli się zmienia i wreszcie powstaje klimat sprzyjający powstawaniu konsorcjów eksportowych.

Dotacje dla konsorcjów eksportowych

Dotacje dla konsorcjów eksportowych to dobry kierunek dla ich popularyzacji w polskiej gospodarce

W niniejszym artykule zostaną opisane działania dotyczące konsorcjów eksportowych, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach programu, mającego na celu wsparcie polskiego eksportu.

Aby móc  ubiegać się o uzyskanie dofinansowania z krajowych funduszy należy spełnić warunki ogólne.  Do nich można zaliczyć:

 1. Pomoc może zostać jedynie udzielona tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Finansowa pomoc udzielona w ramach tej inicjatywy, wspierającej polski eksport, ma charakter pomocy de minimis. W ogólnym przypadku pomoc de minimis dla pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wartości 200 000 EUR brutto. Ta kwota nie może zostać przekroczona w bieżącym oraz dwóch poprzednich latach podatkowych. Natomiast uzyskane prze przedsiębiorcę środki będą pokrywać do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj takich kosztów, które są wyszczególnione jako te, na które będą przeznaczone fundusze w ramach realizacji opracowanych programów, wspierających polski eksport.
 3. Należy przestrzegać terminów związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej na okres 30 dni przed rozpoczęciem realizacji planowanego projektu, a nie później niż do 31 października danego roku kalendarzowego, w którym projekt przewidziany jest do realizacji.
 4.  Terminy składania wniosków upłyną ostatecznie dnia 31 maja roku 2021. Znając życie pieniądze skończą się szybciej.

Konsorcjum eksportowe polega na formalnym połączeniu sił i wspólnym działaniu kilku firm na potrzeby prowadzenia działalności eksportowej. Choć przedsiębiorstwa rezygnują z części swej niezależności decyzyjnej na rzecz kompromisu co do celów funkcjonowania konsorcjum, które muszą respektować wszyscy jego członkowie, to jednocześnie umożliwi im zmniejszenie kosztów związanych z  wejściem na rynki zagraniczne. Istotne jest to z punktu widzenia firm z sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich firm, które niejednokrotnie nie posiadają wystarczających środków, aby samodzielnie rozpocząć eksport.

Rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej odnosi się do działań związanych z promocją towarów lub usług przeznaczonych na eksport. Umożliwia ono uzyskanie również wsparcia finansowego na szereg działań prowadzących do tworzenia kontaktów handlowych. Projekt musi być realizowany w ciągu roku kalendarzowego i obejmować dwa niezależne od siebie działania promocyjne, które będą zrealizowana osobno przez koordynatora projektu, którym najczęściej będzie zarządca konsorcjum.

Formy przedsięwzięć promocyjnych, przewidziane przez rozporządzenie, są różnorakie i mogą przybrać formę:

 • spotkania branżowe;
 • seminaria;
 • szkolenia;
 • konferencje prasowe;
 • pokazy;
 • degustacje;
 • wystawy;
 • warsztaty;
 • targi.

Szeroki wachlarz proponowanych działań umożliwi dopasowanie tych, które najbardziej odpowiadają strategii konsorcjum eksportowego w  zakresie sprzedaży towarów na rynki zagraniczne.

Projekt powinien odnosić się do jednej lub też kilku pokrewnych branż i być realizowane wspólnie przez co najmniej cztery firmy. Zatem jest to działanie skierowane dla konsorcjum eksportowego. Chodź ta forma działania eksportowego nie jest zbyt popularna w Polsce, to w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju eksportu firm z sektora MŚP w takich krajach, jak: Hiszpania, Włochy czy Szwecja.

Do składania wniosku zachęca poziom możliwego dofinansowania, który wynosi, aż 100 000 PLN na projekt, w tym 8 000PLN na firmę. Wniosek składa koordynator  konsorcjum eksportowego.

Rozporządzenie podaje, ze kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania w ramach tego działania są koszty:
-transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;
-wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;
-zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;
-obsługi technicznej;
-przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;
-przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;
-przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;
-niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

Ostatnie działanie skierowane do polskich eksporterów przez polski rząd, definiuje  rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Pozwala uzyskać dotację pokrywającą część kosztów związanych z działaniami wydawniczymi odnośnie promocji eksportu, bądź tez sprzedaży na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

Kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania są, co jest wyszczególnione w rozporządzeniu, „koszty zakupu papieru, druku, składu, łamania i naświetlania, tłoczenia płyt, oprawy, koszty tłumaczenia przedsięwzięcia wydawniczego oraz koszty wysyłki gotowych wydawnictw do odbiorcy”.

Minister właściwy ds. gospodarki podczas oceny wniosku weźmie pod uwagę takie aspekty, jak:

a) proeksportowy charakter wydawnictwa;

b) poziom merytoryczny;

c) przeznaczenie;

d) wybrane języki nakładu oraz ich ilość;

e) wielkość nakładu;

f) sposób dystrybucji;

g) budżet planowanego działania oraz jakie są źródła jego finansowania;

h) na ile pomoc możliwa do uzyskania jest konieczna dla realizacji i powodzenia planowanego promocyjnego przedsięwzięcia wydawniczego.

Limit pomocy nie jest ściśle określony, ale wymogiem jest to, żeby opracowane materiały promocyjne nie dotyczyły jednego przedsiębiorcy. Zatem również mogą te działania odnosić się do działania konsorcjum eksportowego, które zrzesza kilka podmiotów gospodarczych, co umożliwia ich członkom prowadzenie eksportu i realizację wspólnej polityki sprzedaży na rynki zagraniczne. Materiały promocyjne i reklamujące konsorcjum są świetną okazją do nawiązania kontaktów handlowych oraz dotarcie do potencjalnych konsumentów.

Dotacje dla konsorcjów eksportowych pomogą w  ich promocji wśród polskich przedsiębiorców.

Wsparcie polskiego eksportu poprzez pakiet zatwierdzonych rozporządzeń jest na pewno słusznym krokiem, gdyż umożliwi polskim przedsiębiorstwom uzyskanie dotacji na działania proeksportowe. Jest to z pewnością szansą na wzrost konkurencyjności polskich firm na rynku międzynarodowym. Na fundusze mają szansę zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i konsorcja eksportowe, które do tej pory nie były zbyt popularyzowane. Ten program stwarza impuls do promocji konsorcjów eksportowych i będzie zachęcał do łączenia się przedsiębiorców w ich ramach.