Konsorcjum po włosku, czyli sukces w eksporcie

Konsorcjum eksportowe...co to takiego?

Konsorcjum eksportowe po włosku

Konsorcjum eksportowe jest sposobem na efektywny eksport na rynki zagraniczne, dzięki swojej specyfice. Są państwa, gdzie w znaczącym stopniu jest on wykorzystywany, jako forma prowadzenia efektywnego eksportu. Drugim krajem obok Hiszpanii, gdzie prowadzenie eksportu przez zrzeszenie w konsorcjum jest bardzo rozpowszechnione, są Włochy. Konsorcjum po włosku, to konsorcjum eksportowe odnoszące sukces  w eksporcie. Konsorcjum po włosku, stanowi bardzo dobry przykład działań pobudzających małe i średnie przedsiębiorstwa do tego, aby wdrożyć sprzedaż na rynki zagraniczne umożliwić tym samym rozwój eksportu.

Konsorcjum po włosku – struktura wewnętrzna konsorcjum

Aby stworzyć warunki do właściwej pracy dla konsorcjum, jego członkowie są zobligowani do powołania odpowiednich organów, które musi zawierać konsorcjum eksportowe.

Zaliczyć do nich można:

– prezesa oraz wiceprezesa – reprezentują konsorcjum. Dbają o interes konsorcjum eksportowego oraz jego poszczególnych członków. Zatwierdza budżet. Wybiera także zarząd i radę nadzorczą,

– radę nadzorczą – zajmuje się sprawami budżetowymi, ekonomicznymi i innymi ważnymi kwestiami, a jej posiedzenia odbywają się raz na kwartał,

– zarząd główny-składa się z  liczby członków uzależnionej od liczby konsorcjów. Pełnią funkcję nadzoru i korekty związanych z  budżetem, mają wpływ na powoływanie i odwoływanie konsorcjantów, wybierają prezesa i wiceprezesa,

– ogólne zgromadzenie w skład którego wchodzą wszyscy konsorcjanci – najwyższy organ konsorcjum zrzeszający wszystkie podmioty w niego zaangażowane.

Finansowanie działalności

We Włoszech konsorcjum eksportowe może liczyć na nie podlegającą zwrotowi pomoc ze środków publicznych. Jest ona naliczana jako pewien procent wydatków poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym od chwili złożenia odpowiedniego wniosku o przydzielenie dofinansowania. Włoski prawodawca skoncentrował się jednak na określeniu pewnych warunków, które musi spełnić konsorcjum ubiegające się o dofinansowanie. Regulacje te dotyczą m. in. liczebności konsorcjum, dziedziny funkcjonowania podmiotów konsorcjum, wielkości składek.

Koordynacja działań konsorcjów włoskich

konsorcjum po włosku

Włochy – dobry przykład dla polskich eksporterów

We Włoszech istnieje instytucja skupiająca w swych strukturach włoskie konsorcja. Konsorcja włoskie należące do tej organizacji, określanej mianem Federexport, stwarza okazję dostępu do usług umożliwiających skupionym w tej instytucji, w ramach konsorcjów, małym i średnim przedsiębiorcom włoskim proces umiędzynarodowienia, czyli prowadzenie efektywnego eksportu.

Istnienie takiego organu nadzorującego i wspierającego działania konsorcjów jest niewątpliwe cenne i potrzebne. Pomaga to w rozwijaniu tej formy prowadzenia eksportu we włoskiej gospodarce na jeszcze większą skalę. Odpowiednikiem Federexport w Polsce będzie nie długo PFKE czyli Polska Federacja Konsorcjów Eksportowych, która od niedawna rozpoczęła swoją prace.

Zorganizowanie rozwijania eksportu poprzez konsorcja we Włoszech stanowi cenny przykład dla Polski, jak sprawnie wkomponować tę metodę eksportu do gospodarki.  Ten przykład pokazuje, jaka ta współpraca może być owocna.