Polskie Marki Produktowe – Marka Polskiej Gospodarki

logo Go to brandNa początku przyszłego roku kalendarzowego rozpocznie się realizacja sztandarowego programu Ministerstwa Rozwoju w zakresie eksportu. Program Marka Polskiej Gospodarki – Brand Poddziałanie 3.3.3. ma na celu rozpropagowanie na świecie informacji o wysokiej jakości usług i produktów pochodzących z Polski. Celem Ministerstwa jest poprawa wizerunku polskich marek produktowych, szczególnie w zakresie ich innowacyjności i konkurencyjności w stosunku do producentów z krajów Europy Zachodniej.

Marka Polskiej Gospodarki

Ministerstwo realizuje działania mające na celu zwiększenie świadomości  odbiorców na świecie w zakresie usług i produktów tworzonych w Polsce. Bardzo wiele sektorów jest mocno kojarzonych z Polską jako producentem wysokich jakościowo usług i produktów. Do najbardziej rozpowszechnionych skojarzeń zaliczyć można z pewnością stolarkę okienną jak również branżę spożywczą. Produkty z tych segmentów oznaczone naklejką made in Poland są na świecie kojarzone z wysoką jakością i niezawodnością. Celem Ministerstwa jest wsparcie pozostałych branż i sektorów które również mają bardzo wysoki potencjał eksportowy. Udział w jednym z poddziałań programu MPG jest dla wielu firm niesamowitą okazją do zbudowania nie tylko nowych rynków zbytu lecz również podniesienia konkurencyjności własnej oferty a tym samym ekspansji lokalnej i rozwoju.

Branżowe Programy Promocji

made-in-europe-1236191Program realizowany przez Ministerstwo jest przygotowany tylko do wybranych sektorów branżowych. Dlaczego tak? Ponieważ Ministerstwo w pierwszej kolejności chce skupić się wyłącznie na branżach rokujących największe nadzieje na szybką ekspansję w Europie i pozostałych regionach świata. Wielu przedsiębiorców zastanawiało się w jaki sposób Ministerstwo wybrało branże, otóż jak zostało to przedstawione w informacjach dostarczanych przez Ministerstwo Rozwoju, branże zostały wybrane przez dwa niezależne instytutu badawcze. Sektory wytypowane cechują się wysokim charakterem proeksportowym i powinny znaleźć duże zainteresowanie wśród nabywców zagranicznych.

Dodatkowo, w trakcie opracowywania sektorów, które mają zostać objęte działaniem programu, konsultowano się również z 32 organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i eksportu przedsiębiorstw.

Sektory wytypowane do objęcia pomocą:

 • Sprzęt medyczny
 • Maszyny i urządzenia
 • Kosmetyki
 • IT/ICT
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Moda polska
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych
 • Części samochodowe i lotnicze

Warto dodać, iż dla każdej branży zostały opracowane inne zasady i działania promocyjne w ramach realizacji programu. Oznacza to potencjalnie lepsze przygotowanie i bardziej celowe działania niż w przypadku ogólnych programów eksportowych.

Programu promocji na rynkach perspektywicznych

Program jest przygotowany na 3 letnią realizację, oznacza to że przedsiębiorca przez 36 miesięcy od podpisania umowy z Ministerstwem będzie mógł wydatkować środki objęte dotacją.

W ramach ogólnych wytycznych dotyczących programu zostały wytypowane rynki zagraniczne będące regionami perspektywicznymi w stosunku do innych krajów. Wytypowane kraje należą do rynków uznawanych za egzotyczne dla przeciętnego polskiego przedsiębiorcy. Właśnie dzięki temu – polskie marki są na tych rynkach mniej znane i finalnie wejście polskich przedsiębiorców powinno być znacząco ułatwione.

Wytypowane rynki to:

 • Algieria,
 • Indie,
 • Iran,
 • Meksyk,
 • Wietnam.

rynki perspektywistycznePodobnie jak w przypadku dokumentacji dotyczącej poszczególnych branż objętych programem, tak również w tym przypadku poddziałania możliwe do realizacji na rynkach perspektywicznych  są od siebie różne. To oznacza iż koszty kwalifikowane w ramach promocji na rynku Indyjskim i Wietnamskim będą od siebie różne.

Ministerstwo skupia się na dopracowaniu każdego sektora i każdego rynku perspektywicznego osobno. Dzięki temu każdy program podzielony jest na dwie części.

Po pierwsze, wybrane zostaną działania promocyjne zarówno dla wytypowanych sektorów jak również dla rynków perspektywicznych. Po drugie, Ministerstwo zaproponuje działania promujące istotę wybranych branż (…). Oznacza to iż w tej drugiej części przedsiębiorca będzie miał możliwość zorganizowania misji biznesowych czy działań promocyjnych w różnego rodzaju mediach.

Duże przedsięwzięcia promocyjne

Ministerstwo chce wspierać polskich przedsiębiorców zarówno poszczególnymi programami branżowymi jak również poprzez wspólne działania realizowane pod szyldem Ministerstwa. Do takich działań zaliczyć można narodowe stoisko w trakcie targów Cosmoprof 2016 w Bolonii, czy planowane stoisko narodowe w trakcie Expo 2017 w Astanie. Analogicznie jak w przypadku branżowych programów promocyjnych, działania związane  z „dużymi przedsięwzięciami” są ukierunkowane do wybranych branż. W tym przypadku sektory mogące uczestniczyć w działaniach promocyjnych to branże:

 • odnawialnych źródeł energii, w tym, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii związanych z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
 • energetyki tradycyjnej,
 • górnictwa czystych technologii węglowych,
 • wychwytywania, składowania i utylizacji CO2,
 • budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Wszystkie wymienione działania są opracowane dla firm z mikro/małych i średnich, które w momencie złożenia wniosku będą miały wpisany w prowadzoną działalność odpowiedni numer PKD – określony dla każdego podziałania osobno.

Aktualnie firmy mogą przygotowywać swój udział w poszczególnych działaniach:

 • Branżowych programach promocji,
 • Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie,
 • targach przemysłowych Hannover Messe 2017,
 • Programach promocji na następujących rynkach perspektywicznych: Iran, Indie, Meksyk, Algieria oraz Wietnam.