Dotacje na internacjonalizacje w naborach w 2017 roku dla pojedynczych MŚP i konsorcjów eksportowych

Dotacje na internacjonalizacje

W końcu z większym rozmachem zostaną zrealizowane konkursy z dotacjami na eksport

Choć perspektywa unijna 2014-2020 będzie niebawem na półmetku to do tej pory nie odbyło się zbyt dużo konkursów eksportowych. Powodowało to niewątpliwie ogromne rozczarowanie nie tylko naszego serwisu PFKE.pl, ale także polskich MŚP, które w pojedynkę lub poprzez współpracę w formie konsorcjum eksportowego, chciały z  pomocą unijnych funduszy wdrożyć czy poszerzyć działalność prowadzoną na rynku międzynarodowym. W polskiej rzeczywistości dotacje na internacjonalizacje są nadal często niezbędnym elementem wspierającym rozwój krajowego eksportu, gdyż bariera kosztowa w dalszym ciągu utrudnia wejście na rynek zagraniczny i pokonanie konkurencji międzynarodowej z krajów lepiej rozwiniętych.

W pokonanie bariery kosztowej pomaga współpraca w konsorcjum eksportowym, ale dlaczego nie pomóc sobie dodatkowo jeszcze, dzięki wykorzystaniu dotacji na internacjonalizacje. Rok 2017 to wiele zaplanowanych naborów. Zatem poniżej prezentujemy informacje o planowanych naborach, przy czym niektóre z nich zostały już ogłoszone.

Należy podkreślić, że planowane nabory będą realizowane przez programy o różnym zasięgu terytorialnym. Będą adresować wsparcie do pojedynczych MŚP, jak i konsorcjów eksportowych. Tymi programami są:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020 (w skrócie PO IR 2014-2020) – program ogólnokrajowy;
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (w skrócie PO PW 2014-2020) – program skierowany jest do tzw. Makroregionu Polska Wschodnia ( tj. województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego);
 • Regionalne Programy Operacyjne-każde województwo z osobna ma swój RPO.

Przykład Nr 1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020)

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Dwa nabory, które realizują dwa zamierzania.

A) Termin konkursu (ogłoszony): 12 stycznia 2017 roku  i trwać będzie do 13 lutego 2017 roku.

Możliwość dofinansowania udziału przedsiębiorstwa w dwóch prestiżowych wydarzeniach gospodarczych: targi Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodowa Wystawa Expo w Astanie 2017.

B) Termin naboru: planowany do ogłoszenia 10 stycznia 2017 roku.

Możliwość dofinansowania dla firm, które chcą wziąć udział w działaniach objętych branżowymi programami promocji. Zostało wytypowanych 12 najbardziej perspektywicznych branż:

 • Sprzęt medyczny;
 • Kosmetyki;
 • Maszyny i urządzenia;
 • IT/ICT;
 • Moda polska;
 • Biotechnologia i farmaceutyka;
 • Jachty i łodzie;
 • Budowa i wykańczanie budowli;
 • Sektor usług prozdrowotnych;
 • Meble;
 • Polskie specjalności żywnościowe;
 • Części samochodowe i lotnicze.

Ponadto aplikować będą mogli przedsiębiorcy, także z innych branż,, którzy będą chcieli ubiegać się o dotacje na internacjonalizacje w związku z planami eksportowymi związanymi z którymś spośród wytypowanych rynków perspektywicznych. Należą do nich:

 • Algieria,
 • Iran,
 • Indie
 • Meksyk,
 • Wietnam.

Przykład Nr 2

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020)

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Nabór zostanie ogłoszony w marcu 2017 roku. Składanie wniosków rozpocznie się w kwietniu i potrwa do czerwca 2017 roku

W tym konkursie zostaną połączone Etapy I i II. Zatem w jednym naborze przedsiębiorca wnioskuje o dotacje na internacjonalizacje, która:

 • I Etap – pozwala pokryć część kosztów poniesionych na opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, który jest wymagany do złożenia już razem z wnioskiem ze względu na połączenie Etapów I i II w ramach jednego naboru;
 • II Etap – pozwala uzyskać dofinansowanie działań eksportowych niezbędnych do tego, aby skutecznie wdrożyć posiadany Model Biznesowy Internacjonalizacji. Do tych działań można zaliczyć m. in. imprezy targowo-wystawiennicze, misje handlowe, doradztwo marketingowe oraz inne różnorodne usługi doradcze.

Przykład Nr 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw)

Nabór został ogłoszony i trwa od 30.12.2016 roku do 03.03.2017 roku.

Dotacje na internacjonalizacje dla konsorcjów eksportowych, które mogą wziąć udział w takich wydarzeniach, jak:

 • imprezy targowe krajowe oraz zagraniczne;
 • misje gospodarcze;
 • wizyty studyjne.

Ponadto będzie można uzyskać wsparcie na poszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych. Więcej informacji na temat tego naboru tutaj.

Przykład Nr 4

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

Termin naboru (ogłoszony): 30.01.2017 roku do 28.02.2017 roku.

Dotacje eksportowe można otrzymać na:

 • projekty, które wdrażają długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
 • projekty, które wdrażają nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do różnych zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw. Np.:
 1. Otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny).
 2. Dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego.
 3. Tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

Przykład Nr 5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020)

Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Termin naboru: planowany do ogłoszenia na II kwartał 2017 roku.

Konkurs będzie stanowił I Etap ubiegania się o dotacje na internacjonalizacje. Aplikować będzie można o dofinansowanie na opracowanie strategii eksportowej.

Przykład Nr 6

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020)

Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Termin naboru: planowany do ogłoszenia w III kwartale 2017 roku.

Przedsiębiorcy z Małopolski będą mogli starać się w jednym naborze o zwrot części kosztów dla posiadanej, i składanej z wnioskiem konkursowym, Strategii (Planu Działalności Międzynarodowej) oraz starać się o środki unijne na:

 • imprezy targowe;
 • dostosowanie produktów/usługi do wymagań danego rynku docelowego
 • specjalistyczne usługi doradcze;
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów, jeśli będą potrzebne w celu wprowadzenia produktu na dany rynek;

czyli innymi słowy na działania eksportowe, które pozwolą skutecznie wdrożyć posiadany Plan Działalności Międzynarodowej.

Przykład Nr 7

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (RPO WL 2014-2020)

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy

Termin naboru: planowany do ogłoszenia na II kwartał 2017 roku.

Możliwość ubiegania się o środki unijne m. in na targi czy misje gospodarcze.

Przykład Nr 8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

Priorytet 2. Innowacyjna gospodarka

Działaniu 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Termin naboru: planowany na IV kwartał 2017 roku.

Nabór będzie łączył I i II Etap. Zatem w jedynym naborze składa się wniosek o dotacje na posiadaną już strategię dla działań międzynarodowych oraz na działania, które pozwolą ją skutecznie wdrożyć np. udział w targach, pokazach technologii.

Dotacje na internacjonalizacje

W 2017 roku zostanie zrealizowanych dużo konkursów z dotacjami na eksport. Warto to wykorzystać i rozwijać eksport z pomocą unijnych funduszy, co korzystnie wpłynie na całą polską gospodarkę i jej konkurencyjność.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.