Misja Polskiej Federacji Konsorcjów Eksportowych do Szwecji oraz Hiszpanii

Misja Polskiej Federacji Konsorcjów Eksportowych w Szwecji oraz Hiszpanii

Pierwsze planowane misje gospodarcze Polskiej Federacji Konsorcjów Eksportowych

Polska Federacja Konsorcjów Eksportowych (skrót PFKE), mająca za cel propagowanie inicjatywy zrzeszania polskich eksporterów w  ramach konsorcjów, planuje w najbliższym czasie wykonanie misji gospodarczych do Hiszpanii i Szwecji. Misja  PFKE nada praktyczny wymiar tej inicjatywie, gdyż pozwoli na lepsze zapoznanie się, w jaki sposób  konsorcjum eksportowe funkcjonuje w strukturze gospodarek tych poszczególnych państw.

Misja gospodarcza w Hiszpanii oraz Szwecji główny nacisk położy na kwestii opłacalności sposobu prowadzenia eksportu. Co z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorcy jest dla niego korzystniejsze: zrzeszenie w konsorcjum eksportowym czy samodzielna sprzedaż na rynki zagraniczne. Wyjaśnienie tej kwestii zostało poruszone we wcześniejszych artykułach zamieszczonych na naszym Serwisie PFKE.pl ale zasadniczo sprawa jest bardziej złożona. Gdyż niezależnie do tego czy przedsiębiorca prowadzi eksport samodzielnie czy korzystniejsza z jego punktu widzenia jest dla niego jest współpraca w konsorcjum, to zarówno w jednym, jak i drugim przypadku występują również instytucje krajowe zrzeszające pod swoimi skrzydłami eksporterów.

Zatem misja Polskiej Federacji Konsorcjów Eksportowych w tych krajach ma na celu nie tyle zapoznanie się z tworzeniem konsorcjum przez firmy, co zbadanie relacji między instytucjami zrzeszającymi konsorcja i pojedynczych eksporterów, a samymi zainteresowanymi.

Na ile konsorcja eksportowe czy samodzielni przedsiębiorcy uzyskują realną pomoc ze strony takich instytucji czy też ma to jedynie charakter PR-owy. Ważne jest dla także poznanie zasad współpracy oraz sposobu jej nawiązywania miedzy konsorcjami, a instytucjami krajowymi, które je wspierają.

Misja PFKE do Hiszpanii

eksport do Hiszpani

Konsorcja eksportowe w Hiszpanii

Bardzo istotne będą spostrzeżenia z rynku hiszpańskiego, gdzie konsorcja eksportowe odgrywają bardzo istotną rolę w strukturze eksportu Hiszpanii. Jednak taki stan rzeczy jest spowodowany obraniem odpowiedniego kierunku przez Hiszpanię w latach 80-tych. Hiszpania jest sztandarowym przykładem tworzenia konsorcjów i ich przyczyniania się do tego, że rozwój eksportu firm funkcjonujących w ich ramach jest bardzo dynamiczny.

Misja PFKE do Szwecji

Konsorcja eksportowe w Szwecji

Konsorcja eksportowe w Szwecji

Ważne jednak będą również wnioski wyciągnięte z misji gospodarczej do Szwecji. Choć konsorcja eksportowe nie są tak popularne, jak w Hiszpanii, to jednak Szwecja ma gospodarkę bardzo rozwiniętą, więc tutaj będzie bardziej istotne poznanie sposobu wspierania pojedynczych eksporterów przez instytucje krajowe i zasad ich współpracy. Duża cześć przedsiębiorców łączy się i różne izby handlowe czy związki zakupowe związane z eksportem lub importem.

Wszystkimi spostrzeżeniami odnośnie opłacalności sposobu prowadzenia eksportu w ramach konsorcjum czy samodzielnie oraz jak wygląda ich współpraca z instytucjami krajowymi, będziemy dzielić się z Wami na stronach naszego Serwisu PFKE.pl! Zapraszamy do pilnego śledzenia i życzymy miłej lektury!